Algemene Beschouwingen CDA Ermelo 5 juli 2023

Uitgesproken door Jander de Blauw

Nuance
Crisis… Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij zonder dat woord te lezen of te horen.
De kranten staan er vol mee. Het is een vast thema aan de talkshowtafels.
Is er een probleem, een geschilpunt, een patstelling? Dan wordt het meteen een crisis genoemd. We leven zo van crisis naar crisis lijkt het wel.
En het beeld vormt zich: de overheid is niet meer in control, kan de problemen niet meer aan.
De nuance lijkt verdwenen.
Ja, er zijn problemen genoeg, maar om ze nu meteen een crisis te noemen? Ik constateer dat wij in Ermelo wat nuchterder zijn.
Problemen zijn er genoeg: het leven wordt alsmaar duurder en de inkomsten blijven voor veel groepen mensen achter, de automatisering en technologische vooruitgang is enorm en dat heeft effect op ons werk en op het leven van alledag voor veel mensen die dat tempo niet kunnen bijhouden.
De druk om te presteren, de druk om überhaupt mee te komen met de ontwikkelingen, de sociale media die steeds meer in de plaats komt van een life ontmoeting een echt persoonlijk gesprek … Veel mensen van jong tot oud ervaren eenzaamheid.

Polarisatie
In de tijd waarin we nu leven lijkt er meer accent te liggen op de verschillen dan op hetgeen ons bindt. Er worden tegenstellingen gecreëerd en als je voor het ene bent, dan ben je dus tegen het ander. Ook in de manier waarop we met verschillen omgaan lijkt de nuance verdwenen.
Ook de politiek polariseert. De begrippen coalitie en oppositie versterken dat beeld.
Het is goed dat de drie partijen die het college vormen een coalitieakkoord op hoofdlijnen hebben afgesloten en voor heel veel thema’s de fracties in de gemeenteraad open coalities laat vormen. We hebben dat gezien bij de besluitvorming over de zondagsopenstelling van de supermarkten en we zien dit bij het debat over de noodopvang van asielzoekers. En hoewel de partijen het vaak niet met elkaar eens zijn, wordt het met respect voor ieders standpunt en gevoeligheid gevoerd. Wat ons betreft: niks polarisatie dus!

Kadernota
Dan de kadernota… Voorzitter ik zal hier geen uitgebreid verhaal houden over mijn opvoeding en waar dat me dan allemaal heeft gebracht, maar er is toch één ding wat me hier vandaag van het hart moet…
Bij mij thuis was (en is) het heel normaal om niet meer geld uit te geven dan wat je op dat moment had. Met wat vaste inkomsten van zakgeld en de, op een gegeven moment ingecalculeerde, inkomsten van een ‘goed’ rapport betekende dat: keuzes maken. De boodschap was toen duidelijk en is dat vandaag voor mij nog steeds: je geeft niet meer geld uit dan wat er binnenkomt.
Zo hebben wij als fractie de kadernota ook gelezen. Geen incidentele oplossingen voor structurele uitgaven en geen uitgaven voordat je een oplossing hebt! Door niet meer uit te geven dan wat er binnenkomt leggen we de hypotheek niet op de toekomst van onze kinderen en werd mijn zakgeld uiteindelijk zelfs nog iets verhoogd…

Voorzitter dan even zonder gekheid.
Wij hebben met elkaar een grote verantwoordelijkheid om uiteindelijk een structureel sluitende meerjarenbegroting vast te kunnen stellen. Een begroting die ‘generatieproof’ is dus.
In een maatschappij waar we meer en meer op onszelf gericht zijn, lijken we soms het belang van onze samenleving uit het oog te verliezen. Het CDA Ermelo staat voor en gelooft in een solidaire samenleving. En laat dat nou precies zijn wat er op dit moment van ons als politiek en inwoners van Ermelo verwacht wordt. Volgens de laatste cijfers is ons bekend dat we als gemeente vanaf 2027 4,1 miljoen gekort worden op het gemeentefonds. Wij vinden het verstandig… Nee wij vinden het zelfs noodzakelijk om daar nu al op voor te sorteren.
De beschreven ombuigingsvoorstellen die voor ons liggen zijn niet mals. Tegelijkertijd komen deze voorstellen niet uit de lucht vallen. We zullen met elkaar moeten bezuinigen en nieuw beleid ontwikkelen om Ermelo toekomstbestendig te houden. Door hier nu al mee te beginnen, bieden we de samenleving de kans en de tijd om in te spelen op de noodzakelijke bezuinigingen.

Geen kaasschaaf
Zo’n groot bedrag bezuinigen kan niet met de kaasschaafmethode worden ondervangen. Het vraagt om het nemen van stevige maatregelen. In 2017, 2019 én in 2020 bleken wij niet in staat om als gemeenteraad de juiste keuzes te maken om tot die structureel sluitende meerjarenbegroting te komen. We hebben nu een uitgebalanceerd pakket van ombuigingen en investeringen in nieuw beleid van in totaal 7,5 miljoen. We halen lucht uit de begroting, bezuinigen op Meerinzicht, samen 4,25 miljoen, en we maken keuzes binnen sociaal domein die
uiteindelijk 2,5 miljoen op zullen brengen. Om die ombuigingen binnen het sociaal domein te realiseren investeren we 1 miljoen. Ook van de samenleving vragen we een bijdrage met: sport, cultuur, en recreatie. In totaal 1,6 miljoen.

Nieuw beleid
Zoals ik eerder in mijn betoog aangaf, investeert het CDA Ermelo in de samenleving.
Wij willen bijdragen aan meedoen: Inclusiviteit, elkaar ontmoeten en de ander écht zien! Skatepark Zo maken wij ons hard voor een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, een Jongeren Ontmoetings Plek, ‘JOP’ dus. Met het wegvallen van het huidige skatepark een zeer relevant aandachtspunt en überhaupt belangrijk om jongeren op deze manier niet uit het oog te verliezen!
Laaggeletterdheid Ook vinden wij het van enorm belang dat iedereen in onze samenleving mee komt en mee kan blijven doen! Door in te zetten op de aanpak van laaggeletterdheid in ons dorp en hiermee de taboe te doorbreken zorgen we er voor dat juist ook deze mensen aangehaakt blijven!
Gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart Het invoeren van een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart voor mensen die minder mobiel zijn maar momenteel niet in aanmerking komen, is nog zo’n voorbeeld waarmee wij zo veel als mogelijk, zo veel mogelijk inwoners mee willen laten doen.
Erkenning verenigingsleven en vrijwilligerswerk Tot slot erkennen wij als CDA Ermelo ten zeerste de maatschappelijke waarde van clubs als Dindoa, die zelfvoorzienend verantwoordelijkheid dragen voor het voortbestaan van hun vereniging. Wij zijn daarom ook bereid om mee te denken met de benodigde subsidie voor het draaiende houden van deze vereniging, want als er ergens ruimte is voor ontmoeting dan is het daar.

Dan nog een laatste opmerking over alles wat nu voor ons ligt:
Deze kadernota betekent niet dat we beleid muurvast zetten of dat we alles in beton gieten. Het geeft juist kaders en richting voor de op te stellen meerjarenbegroting. Deze nota moet ook een aanleiding zijn voor het onderzoeken van alternatieven en geeft ruimte voor gesprek. Echter blijft een structureel sluitende begroting voor meerdere jaren, oftewel een begroting die generatieproof is, ons uitgangspunt!

Tot slot
Het vertrouwen in de politiek is gedaald en wij maken ons geen illusie dat we dat maar even gaan herstellen. Daarvoor is nodig dat we luisteren en goede besluiten nemen. Dat kunnen besluiten zijn die niet iedereen waardeert, maar dan is het aan ons om uit te leggen waarom dat besluit genomen is. Een beetje meer begrip voor de ander haalt vaak de kou al uit de lucht.
Ondanks alle tegenstellingen die er worden gevoeld, zullen we allemaal de schouders eronder moeten zetten om er samen uit te komen.

Wij hopen dat de boodschap dat we moeten bezuinigen, alvorens met elkaar in debat te gaan, voor iedereen helder is. Laten we het met elkaar eens zijn dat er een enorme opgave ligt en dat we met elkaar bereid moeten zijn om onze verantwoordelijkheid hier voor te nemen. Wij gaan voor een vitale samenleving, nu én in de toekomst!
Minder ik, meer wij.
Wij voor elkaar, en God voor ons samen!

Cor Louwerse en Jander de Blauw

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.