Gemeenteraad stelt meerjarenbegroting 2023-2026 vast

De gemeenteraad heeft op 9 november de meerjarenbegroting 2023-2026 vastgesteld. En wat heel mooi is. Onze fractie had drie moties ingediend en één amendement. Allemaal aangenomen. Daar zijn we blij mee. De moties gaan alle drie over onderwerpen, die ons als samenleving raken: jongerenhuisvesting, actieve armoedeaanpak en steun voor sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Een heel mooi resultaat. In andere artikelen worden deze moties verder toegelicht.

Als fractievoorzitter heb ik de algemene beschouwingen mogen uitspreken.

De eerste meerjarenbegroting met de nieuwe coalitie voor het eerst in deze vergaderzaal. In perspectief van een wereld vol spanningen en onzekerheden.
Zo maar een paar woorden: oorlog in Oekraïne, gevolgen voor Nederland en Ermelo.
Honderdduizenden Nederlanders in financiële problemen. Bizarre energieprijzen. Hoge inflatie, stikstof, einde bouwvrijstelling CO2. Te weinig woningen voor jongeren. Onrust bij boeren. Opvang asielzoekers. Huisvesting statushouders. Corona. Nieuwe tegenvallers voor ondernemers. Recessie op komst?

Onderwerpen van grote zorg. Ook in Ermelo. Een uitdaging voor de hele samenleving. 
We erkennen dat we elkaar ook als raad en college nodig hebben. Dat we er gezamenlijk voor staan. Wij zijn er voor al onze inwoners.
En hoe kunnen we het beste onze samenleving dienen, juist ook in deze tijd? Door ons dienstbaar op te stellen. Door vooral open te staan voor wat er leeft in onze samenleving. Door ook specifieke zaken bij de kop te pakken die nú hard nodig zijn.
Je moet als politicus niet bij elk probleem denken: hoe ga ik dit oplossen. Je kunt je beter afvragen: hoe stel ik de samenleving in staat om dit samen op te lossen.

Iedereen doet mee: kracht van de samenleving. Daar ligt wat ons betreft een grote uitdaging en de kansen.

In de coronacrisis werd een beroep gedaan op de samenleving. Nu weer. Al eeuwenlang wist de samenleving zich steeds te herstellen. Crisis na crisis. Vanuit de samenleving kwamen altijd weer initiatieven in moeilijke tijden. Aan ons dat ook in de huidige tijd te stimuleren. Makkelijk is dat niet, dat beseffen we.

Als CDA Ermelo en als coalitiepartner willen we daaraan bijdragen. Het coalitieakkoord biedt daarvoor uitgangspunten. Vertaling daarvan is terug te vinden in de Meerjarenbegroting. Daar willen wij nog concrete acties aan toevoegen. Waarom?

We kunnen ons goed voorstellen dat er mensen zijn die wakker liggen. Omdat ze hun energierekening niet meer kunnen betalen of omdat ze niet meer rond kunnen komen. We vragen aandacht met een motie om die stille armoede op te sporen en mensen te helpen.

Of de boeren die zich afvragen of er nog wel een toekomst is voor hen. Het is waardeloos dat zij in zo’n onzekere situatie zijn gekomen. De problemen gaan veel verder dan de gemeentegrenzen. Maar, ook hier in Ermelo laten we de boeren niet aan hun lot over. Heel goed dat het college regelmatig gesprekken heeft met de boeren. Blijf dat vooral doen en trek samen op met de provincie. Zij vervullen immers een belangrijke rol in het organiseren van perspectief voor de boeren.

Ik kan me het grote ongeduld voorstellen van jongeren, die heel graag een woning willen, maar nog jaren op de wachtlijst staan of als alternatief: maar gaan vertrekken uit Ermelo. Daarom komen wij met een voorstel om toch op korte termijn te zoeken naar locaties voor in ieder geval tijdelijke en betaalbare huisvesting voor jongeren.

Maar ik denk ook aan de verschillende sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen, die moeite hebben hun hoofd boven water te houden. Wat is de ondersteuning voor deze verenigingen nu ook zij getroffen worden door de torenhoge energieprijzen en inflatie?  Steeds meer mensen stoppen bijvoorbeeld met sporten, omdat ze de contributies niet meer kunnen betalen. Juist als een steun in de rug van de verenigingen, die een belangrijke rol hebben in het bevorderen van gemeenschapszin en stimuleren van de fysieke en mentale gezondheid komen wij met een motie.

CDA Ermelo kan zich vinden in deze meerjarenbegroting met het uitgangspunt van het coalitieakkoord: hand op de knip, dus niet meer uitgeven dan er binnenkomt.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij het college van B&W.  Natuurlijk, het is belangrijk dat we als raad de vinger aan de pols houden. We staan voor grote bezuinigingsopgaven. Die moeten nog concreter ingevuld gaan worden. We zijn benieuwd naar het collegeprogramma en de concrete taakstellingen die daarin staan.
We willen graag weten van het college wanneer dat programma komt. En op welke manier het college ons als raad periodiek informeert over de voortgang.

Eén van de waarden van het CDA Ermelo is vertrouwen. We hebben vertrouwen in het college. Er is een grote klus te doen. Als ik alleen al let op een bezuinigingsslag bij het sociaal domein van 1,9 miljoen. Voor ons is het van wezenlijk belang dat dit niet leidt tot het afkalven van onze inzet voor mensen die het keihard nodig hebben. Integendeel. Laten we blijven zoeken naar creatieve oplossingen. Laten we juist ook in deze onzekere tijd een betrouwbare overheid zijn en blijven. Betrouwbaar ontstaat als je vertrouwen geeft, als je je dienstbaar opstelt en nakomt wat je belooft. Dat willen we laten zien aan de samenleving.  

Wij geloven in de kracht van de samenleving. Wij kiezen ervoor dat we als samenleving, inwoners, de maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven, als raad en college de handen in een slaan. Niet ons eigen belang staat centraal, maar samen opkomen voor een ander, het gemeenschappelijk belang. Laten we samen aan de slag gaan, vertrouwen in elkaar hebben en mensen met elkaar verbinden.

Voorzitter, ik sluit af. Ik dank de collega raadsleden en alle partijen uit de samenleving voor de samenwerking, maar ook her college, de griffie, ambtenaren. Wij wensen u en onszelf hier wijsheid en Gods zegen toe.

Bart Willemsen

Fractievoorzitter

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.