Initiatief Ecopark A28: onderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen

De gemeenteraad heeft op 27 maart jl. met grote meerderheid besloten te onderzoeken of een bedrijventerrein, ook wel Ecopark genoemd – langs de A28 in de toekomst mogelijk is. Onze fractievoorzitter Bart Willemsen heeft nadrukkelijk gepleit voor dit onderzoek om duidelijkheid te krijgen wat wel en niet mogelijk is en waar we het over hebben als we praten over het Ecopark.

Tijdens de bespreking in de gemeenteraad lagen de uitkomsten van het verkenningsonderzoek van Twynstra en Gudde voor met daarbij een zogenoemde routekaart. In deze routekaart worden globaal de verschillende fasen benoemd van eventuele ontwikkeling van het bedrijventerrein en een verzoek om een bedrag van € 456.000 beschikbaar te stellen voor het op een rij zetten van de initiatieffase.

Onderstaand de inbreng van Bart Willemsen tijdens de bespreking van dit onderwerp.

Het voornemen om te komen tot een Ecopark langs de A28 houdt de gemoederen fors bezig. En dat is heel logisch. Het is ook niet zomaar iets, waarover je in een achternamiddag een besluit neemt. Daarom vinden we het als CDA Ermelo van groot belang dat er meer duidelijkheid komt: waar praten we over?
Het is heel begrijpelijk dat vooral onze inwoners in Horst, maar ook anderen, zich zorgen maken over hun woon- en leefgebied. En juist het onzekere: wat komt nu weer op ons af, houdt mensen bezig. 

We horen vragen als: 

  • Wat zijn de plannen? 
  • Over hoeveel ruimte gaat het? 
  • Hoe verhouden de plannen zich met het mooie open landschappelijke karakter en de mooie natuur van het buitengebied? 
  • Komen er grote vierkante blokkendozen langs de A28?
  • Wordt bedrijventerrein met een grote regionale uitstraling of alleen lokaal?
  • Wat wordt bedoeld met “Ecopark”? Hoe dat concreet te definiëren? Ook in relatie tot energietransitie en mobiliteit, tot het centrum van Ermelo en in samenhang met de windmolens en woningbouw? 
  • En er zijn ook vragen zoals: hoe realistisch is de uitvoering van dit plan? 

Over het waarom van het onderzoek naar een bedrijvenpark langs de A28 is in het coalitieakkoord een aparte paragraaf opgenomen. De kern is dat voor een gezonde lokale economie een goede vestigingslocatie voor bedrijven essentieel is. Het blijkt voor bedrijven op de huidige bedrijventerreinen steeds moeilijker te worden. Ook voor bedrijven die niet op een toekomstbestendige locatie zijn gevestigd. De groei van deze bedrijven wordt daardoor beperkt. Om de lokale werkgelegenheid nu en in de toekomst goed te kunnen waarborgen hebben zij extra ruimte nodig. En door de verhuizing van deze bedrijven komen locaties vrij voor bij voorkeur woningbouw. 

Ik richt me nu vooral op de noodzaak dat we op korte termijn vooral duidelijkheid moeten krijgen over de inhoud en gevolgen en mogelijkheden van het plan.
En juist die duidelijkheid moet gaan ontstaan door antwoorden op onder meer de hiervoor gestelde vragen. Daarvoor is deze initiatieffase hard nodig. Hoe sneller deze fase wordt uitgevoerd, hoe beter we ook de samenleving erbij kunnen betrekken en wij als gemeenteraad in de gelegenheid worden gesteld om een verstandig besluit te nemen. 

We gaan er ook vanuit dat de afspraken die we hebben gemaakt in het coalitieakkoord en de Omgevingsvisie leidend zijn voor de planvorming: namelijk: ruimte scheppen voor de Ermelose bedrijven die op hun huidige locatie niet verder kunnen groeien.
Het college gaf op onze vraag hoe deze lokale focus zich verhoudt met het nog te nemen provinciale besluit om dit plan opgenomen te krijgen in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) aan, dat inderdaad de lijn van het coalitieakkoord leidend is. Echter, afstemming met de buurgemeenten is van belang, zoals ook in de Omgevingsvisie wordt aangegeven en om inderdaad opgenomen te kunnen worden in het RPW. Zonder deze opname is de realisatie van dit bedrijvenpark niet mogelijk.

Wat CDA Ermelo betreft moeten we niet wachten met dit onderzoek. Start zo snel mogelijk met deze initiatieffase.

Bart Willemsen

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.