Kadernota 2022

Op 14 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Kadernota 2022 behandeld. Onderstaande de inbreng van CDA Ermelo fractievoorzitter Sarath Hamstra.

Voorzitter, Een thuiswedstrijd spelen op vreemde bodem voelt onwennig, maar als het eigen stadion wordt verbouwd, dan moet je iets. Wat tijdens de bekendste streekderby Ermelo-Noord wordt genoemd, is vanavond ons speelveld en zonder gekheid zijn wij dankbaar dat we van deze prachtige zaal gebruik mogen maken, van onze buren.

En deze wedstrijd, voorzitter, voelt als de laatste fase van de competitie. De laatste dagen hebben collega’s onderling intensief contact gehad en de laatste loodjes wegen zwaar. De periode is lang geweest, maar voelt zo mogelijk nog langer. Vanavond houden we onze algemene beschouwingen, waarbij alle partijen laten horen hoe ze in de wedstrijd zitten. Maar dit zijn niet zomaar algemene beschouwingen, het zijn de laatste van deze periode. Tijd dus om de balans op te maken.

Er valt niet te ontkennen, voorzitter, dat er veel gebeurd is in de afgelopen periode. Hoewel het te ver voert om alle gebeurtenissen de revue te laten passeren, komen drie woorden bij mij naar boven: Betrouwbaarheid, dienstbaarheid en grip. De periode begon met een coalitie-onderhandeling die geen onderhandeling was. De hang naar verandering was groot en binnen 24 uur was de nieuwe coalitie een feit. Nadat de eerste frustratie bij mijzelf en onze partij was gezakt zijn wij in gesprek gegaan met andere fracties en ik kan en wil niet ontkennen dat onze partij zich soms arrogant en dominant opstelde in de voorgaande perioden. Die opstelling doet geen recht aan democratie, waarbij de meerderheid de plicht heeft om oog te houden voor de minderheid. Die houding hebben wij veranderd, voorzitter, en we werken hier nog elke dag aan.

Het neveneffect van het begin van deze periode is geweest dat we als raad onderling geen vertrouwen hadden in elkaar. Juist in de periode waarin we samen moesten optrekken omdat er grote opgaven waren, was de samenwerking ver te zoeken. Hierdoor werden grote besluiten, zoals het Sportcomplex, de verbouwing van de Dialoog en de verduurzaming van het gemeentehuis besloten zonder dat we echt naar elkaar luisterden. Door de bestuurscrisis in 2020, wat leidde tot het indienen van het ontslag van André Baars als burgemeester, kwam er ook een hoop aan het daglicht. Het rapport van de NSOB was niet mals en riep op tot zelfreflectie. En daar zijn we als raad dan ook mee aan de slag gegaan. Tel hierboven op de dossiers van Tomassen Duck-to, Bar Twinns en Ten Hove en ik kan me voorstellen dat inwoners minder vertrouwen hebben gekregen in de politiek. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard en alleen door samen te werken kunnen wij dit vertrouwen terugwinnen.

Voorzitter, als ik de zaal rondkijk dan zie ik allemaal gedreven collega’s. Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal politiek bedrijven op basis van idealen waarin we geloven. We zijn allemaal gekozen volksvertegenwoordigers die het vertrouwen hebben gekregen van de kiezer. De wethouders en burgemeester zijn door ons gekozen en hetzelfde geldt voor de griffier. Vanuit dat vertrouwen past een dienstbare houding. Een dienstbare houding vanuit het besef dat wij hier niet voor onszelf zitten, maar voor ons dorp en voor onze inwoners. De vraag die we onszelf dan ook eigenlijk elke politieke tafel zouden moeten stellen is: hoe dienen wij de samenleving het beste? Wanneer wij dat principe leidend laten zijn en de samenleving stellen boven persoonlijk en boven partijbelang, dan maken wij een grote stap in de richting van hernieuwd vertrouwen van de inwoners.

Voorzitter, we begonnen deze periode met een financieel tekort, vooral veroorzaakt doordat verschillende pm-posten in de begroting op geld werden gezet. Dit college heeft hard gewerkt, met de wethouder financiën voorop, om de begroting door te lichten en hierdoor hebben zij het tekort voor een groot deel teruggebracht. Dat verdient complimenten en natuurlijk ook aan de ambtenarij. Maar, voorzitter, er moet ook gezegd worden dat deze coalitie moeite heeft met kiezen. Want waar het recreatiebad van Calluna werd geschrapt, wat twee miljoen opleverde, werd het gemeentehuis niet verbouwd voor de afgesproken 4,5 miljoen, maar voor 9,1. Meer dan het dubbele. Tel daar de verbouwing van de Dialoog bij op van 8 miljoen en dan zien we dat het begrotingstekort van de gemeente Ermelo voor 2024 en 2025 niet alleen komt door het op geld zetten van de pm-posten of omdat het Rijk te weinig geld geeft aan gemeenten. In deze periode zijn de gemeentelijke belastingen met meer dan 60% gestegen. Meer dan 60%. Ook hier past het om hand in eigen boezem te steken.

En vanaf deze plek vraag ik aan mijn collega’s, hebben wij het gevoel dat wij grip hebben op de begroting? In 2017 voerden wij een discussie aan de hand van het Strategisch Financieel beleid. In 2019 was dit een kerntakendiscussie en in 2020 noemden we dit een heroverwegingstraject. Als we vanaf deze plek nu eens eerlijk naar elkaar zijn. Hoeveel heeft ons dit opgeleverd? Kan iemand het mij vertellen?

Mijn antwoord is overigens, nee. Ik heb niet het gevoel dat we grip hebben. Daarvoor zitten er te veel onzekerheden in de begroting. Kijken we naar het Rijk dan weten we niet hoeveel het woonplaatsbeginsel ons gaat opleveren vanaf 1 januari aanstaande. We weten niet wat de definitieve herijking van het gemeentefonds gaat doen en we weten niet hoeveel Ermelo gecompenseerd gaat worden voor gemaakte kosten tijdens Covid-19. Kijken we naar onze eigen gemeente dan is een grote onzekere hoeveel de sanering van de Zanderij kost. De verwachting is dat dit miljoenen gaat kosten. Daarbij maakt onze fractie zich zorgen, voorzitter, om de bouw van het nieuwe Sportcomplex. Het budget is vastgesteld in 2018 en sinds die tijd zijn de bouwkosten enorm gestegen. Kan de wethouder garanderen dat het sportcomplex binnen het gestelde budget kan worden gerealiseerd?

Voorzitter, de hang naar verandering is onverminderd. We staan aan de vooravond van een nieuwe raadsperiode en de nieuwe raad wacht grote opgaven. Als we niets doen blijft de meerjarenbegroting niet sluitend voor 2024 en 2025. Dit betekent dat de nieuwe raad vanaf dag 1 aan de slag moet om de eerste beleidsrijke Kadernota een tekort van 1,5 miljoen euro weg te werken. Structureel. Daarbij zijn er nog steeds vele inwoners die geen passende woning hebben. De woningmarkt is enorm overspannen en het aanbod lijkt de vraag niet te achterhalen. Op het gebied van duurzaamheid zal de nieuwe raad stappen gaan maken en de vraag is hoe we omgaan met het buitengebied. Horst en Telgt mogen niet overspoeld worden door woningen en windparken, zodat dat hier een goede visie aan ten grondslag ligt. Verder komen we uit een crisis en is de vraag wat gebeurt er met bedrijven waar het vet van de botten is, bijvoorbeeld in de toeristische en recreatieve sector? En de grootste uitdaging is misschien nog, het vertrouwen terugwinnen van onze inwoners.

Hoe wij Ermelo achterlaten is onze verantwoordelijkheid. Wij geloven in een dorp dat we beter willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen en met deze Kadernota maken we een grote stap. Om bij te dragen aan het meer sluitend krijgen van de begroting en de verhoging van de OZB en de toeristen en forenzenbelasting te verminderen en terug te dringen dienen wij een aantal moties in en mede in.

Rest ons niets anders dan het college en de ambtenaren te bedanken voor het vele werk dat zij in dit boekwerk en überhaupt het afgelopen politieke jaar hebben verzet. Zonder hen zouden wij ons werk niet kunnen doen. Dezelfde dank aan mijn collega’s, de griffier, inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen en kerken. Dag in dag uit maken wij Ermelo tot wat het is: het mooiste dorp ter wereld!

Wij vragen Gods zegen om ons werk op een dienstbare manier te blijven doen.

Dank u wel! 

Voor opmerkingen/vragen: sarath.hamstra@gmail.com

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.