Meer mogelijkheden voor inwoners om aan de slag te gaan met klimaat

Op 6 maart 2023 heeft het Algemeen bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe de regeling stimuleringsbijdrage Stedelijk gebied gewijzigd vastgesteld.

Met deze wijziging komt een veel groter budget vrij voor inwoners om met subsidie  zelf een bijdrage te leveren aan klimaatadaptieve maatregelen zoals het opvangen en benutten van hemelwater of hergebruik van grijs water om daarmee drinkwater te besparen.

Dick te Brake is blij met dit besluit. In november vorig jaar heeft het CDA een wijziging van de begroting voorgesteld waardoor meer inwoners gebruik kunnen maken van de regeling. Er is 500.000 euro meer beschikbaar dan het eerdere subsidieplafond van 250.000 euro.

Dick, die op de kieslijst staat voor de komende waterschapsverkiezingen op 15 maart, hoopt van harte dat veel inwoners van Ermelo de weg naar de regeling weten te vinden. Anders dan voorheen kunnen nu ook plannen van individuele inwoners worden gehonoreerd met een  subsidie van 25 %.

Voor het CDA is deze regeling van belang omdat het ook de inwoners van dorpen en steden perspectief biedt om zelf iets te doen aan de klimaatopgave. Bijkomend voordeel is dat daarmee ook het waterbewustzijn  wordt gestimuleerd. Een aspect waar het CDA de afgelopen bestuursperiode zich voor heeft ingezet.

Dick:” water lijkt soms zo vanzelfsprekend maar zeker de afgelopen twee zomers hebben ons weer geleerd dat , zeker op de Veluwe, droogte ons zomaar parten kan spelen”. Het waterschap wil niet alleen dat we droge voeten houden in natte periodes maar ook dat onze bodem voldoende sponswerking heeft om water vast te houden.

Gelukkig heeft het kabinet afgelopen november aangegeven dat bodem en water veel meer sturend moeten zijn in ruimtelijke ontwikkelingen.

Daarmee wordt de rol van het waterschap van groter belang juist ook als het gaat om keuzes voor woningbouwlocaties en hoe daarmee om te gaan.

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.