Oplossing dossier Tomassen in zicht?

Tijdens de oordeelsvormende tafel op 21 november 2023 heeft Bart Willemsen nog een aantal
wensen en bedenkingen van CDA Ermelo duidelijk gemaakt over de ontwikkelingen rond de eendenslachterij Tomassen. Het lijkt erop dat een concrete stap gemaakt kan worden naar de oplossing van dit langlopend dossier. Een eerste concept van afspraken biedt hele concrete aanknopingspunten voor een bestuurlijk akkoord. Die moeten zeker nog concreter gemaakt worden en uiteindelijk een helder en overzichtelijk juridisch kader gegoten worden.

In ieder geval zijn we als CDA Ermelo blij dat ook Tomassen een hele concrete toezegging heeft gedaan. De productiecapaciteit wordt teruggebracht tot een maximum van 6,1 miljoen eenden vanaf 1 januari 2026. Dit is een belangrijke stap om het al lang lopende probleem op te lossen.

Een motie van HEE2 en Progressief Ermelo, om eerst nog een extern juridisch advies in te winnen om de complexiteit van het dossier te ontrafelen heeft het niet gehaald. Wij waren als CDA Ermelo ook geen voorstander om dat te doen. Zou best kunnen zijn dat het dan nog ingewikkelder gaat worden. Zorgvuldigheid blijft natuurlijk wel belangrijk.

Voor CDA Ermelo zijn de volgende aandachtspunten nog van wezenlijk belang:

 1. Het verloop van het proces dat nu in gang is gezet. Duidelijk moet zijn dat het nu gaat
  over het concreet toewerken naar een bestuurlijke oplossing. Met concrete afspraken,
  die dan uitmonden in een aangepaste vergunningsaanvraag door en vergunningverlening
  met concrete normen, waarmee ook duidelijkheid ontstaat m.b.t. toezicht en handhaving. Maar ook met betrekking tot het Verklaring van Geen Bezwaren over de bouwwerken en over transport en opslagactiviteiten. Met een daarbij behorend tijdpad.
 2. Gesproken wordt over een wederzijdse inspanningsverplichting. We zijn sterk voorstander
  dat hier sprake zal zijn van harde afspraken en dat mogelijke vrijblijvendheid wordt
  voorkomen.
 3. De productiecapaciteit van Tomassen wordt vanaf januari 2016 maximaal 6.100.000 eenden slachten per jaar en een productie van maximaal 17.800 ton vlees per jaar.
  Objectief en eenduidig vaststellen van deze beide getallen objectief en eenduidig is
  noodzakelijk en moet objectief controleerbaar zijn. De vraag is: op welke manier gaat de
  registratie- en monitoringsverplichting voor Tomassen? Dat moet nog concreter ingevuld
  worden.
 4. De Omgevingsdienst (ODNV)maakt een toezichtsplan. Daar moeten dan wel de concrete
  normen in komen te staan op basis waarvan de ODNV-toezicht en handhaving organiseert en wanneer. Nu zijn die normen nog onduidelijk, aldus de ODNV, tijdens een beeldvormende tafel. Helder moet dan ook worden over welke normen heet gaat.
  Normen over eenduidige en toetsbare afspraken over onder andere werktijden,
  opslagactiviteiten en vrachtautobewegingen in de nacht en overdag, geur, geluid e.d.,
  maar ook vrachtwagenbewegingen.

Bart Willemsen

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.