Nu bouwen voor de toekomst

Themas / Nu bouwen voor de toekomst

Ermelo is een fijn dorp om in te wonen door de combinatie van natuur, bereikbaarheid, voorzieningenniveau en cultuur.

Het is voor ons dorp belangrijk om een gezond maatschappelijk middenveld te hebben, waarin alle lagen van de samenleving zijn vertegenwoordigd. Wij vinden het belangrijk dat jong én oud een passende woning kan vinden in eigen dorp. Maar daarvoor moeten er wel voldoende woningen zijn. Er zijn al jaren meer mensen op zoek naar huizen in Ermelo, dan dat er woningen zijn. Dus moet er meer worden gebouwd. Maar waar?

Er is de afgelopen 12 jaar met wisselend succes gebouwd in Ermelo, bijvoorbeeld bij de Verbinding, de Driesprong, het Hooge Riet en op het terrein van GGZ Centraal. Maar het is nog niet genoeg. Uit de Ermelose Woonvisie blijkt dat er tot 2030 een behoefte bestaat aan 1.060 koop- en huurwoningen.
Onze gemeente is omringd door Natura-2000 gebied wat niet geschikt is voor grootschalige woningbouw. Het CDA Ermelo pleit voor een integrale visie op de ruimte die er nog wél is. Zo is een oplossing om te kijken welke recreatieterreinen woonwijken kunnen worden. Ook pleiten wij voor een Ecopark, een nieuw bedrijventerrein, langs de A28. Bedrijven van bijvoorbeeld Kerkdennen, die groter willen groeien maar geen ruimte meer hebben, kunnen daarheen verhuizen. Hierdoor ontstaat ruimte op Kerkdennen voor woningbouw. Daarnaast zijn er nog plekken te noemen in Ermelo waar grootschalig kan worden gebouwd, zodat verrommeling in het buitengebied kan worden tegengegaan. Tot slotte pleiten wij voor tijdelijke huisvesting, bijvoorbeeld tijdelijke woonunits voor jongeren die snel worden gerealiseerd.

CDA Ermelo wil verder dat er woningen in de dorpskern gebouwd worden, maar het groene karakter van Ermelo mag daarbij niet verloren gaan. Daarom willen we hoogbouw voorkomen en zien we ook in het buitengebied van Ermelo graag een nieuwe woonwijk komen waarbij de focus ligt op jongeren en starters. Het streven moet daarbij altijd zijn dat de nieuwe woningen ook echt aan Ermeloërs worden toegewezen. Voor senioren zijn wij voorstanders van het realiseren van zogenoemde ‘knarrenhofjes’ waarbij mensen zelfstandig wonen, maar wel naar elkaar omkijken. Door senioren door te laten stromen naar geschikte woningen, komen er ook meer woningen vrij voor gezinnen. Omdat we niet al deze plannen binnen korte tijd kunnen realiseren, zoeken we ook naar tijdelijke oplossingen. Wij denken dan aan het benutten van leegstaande winkelpanden, braakliggende terreinen en vakantieparken.

Dit kunnen we echter niet alleen en daarom willen we graag samen met de andere partijen nu gaan bouwen voor de toekomst.

Nu bouwen voor de toekomst


Verkiezingsprogramma

Ben jij benieuwd naar ons plan voor een Ermelo dat het waard is om door te geven?


Dit hebben we al bereikt

Groepsaccommodaties krijgen vrijstelling van de verhoogde toeristenbelasting.
Geen maatwerkwoningen zonder met de omgeving in gesprek te gaan.
De Prins Hendriklaan gaat open voor al het verkeer.

Dit gaan we doen

De vrijgekomen ruimte benutten voor het plaatsen van nieuwe (tijdelijke) woningen.
Het onderhoudsniveau van voetpaden en stoepen verbeteren, zodat ze goed begaanbaar zijn voor rollators, rolstoelen en kinderwagens.
Hangplekken worden Jongeren Ontmoetings- en Activiteitenplekken, waar jongeren elkaar veilig kunnen ontmoeten, mogelijk met sportveldjes en outdoor sporttoestellen.
Meer betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren en senioren.

Vraag het onze kandidaten

  • #1 Sarath Hamstra
  • s.hamstra@ermelo.nl
  • 06 43 574 151
  • #2 Bart Willemsen
  • b.willemsen@ermelo.nl
  • 06 55 168 640