Tomassen Duck-to: MER-plichtig of niet?

Er wordt een juridisch onderzoek ingesteld met de vraag of Tomassen Duck-To b.v. MER-
(beoordelings-)plichtig is of niet. De Gemeenteraadsvergadering heeft op 21 december
2022 daartoe met grote meerderheid een motie aangenomen van 1 Ermelo, CDA Ermelo,
Christen Unie en Progressief Ermelo. De bedoeling is dat dit onderzoek eind januari 2023
leidt tot een rapportage. Daarna zal de Gemeenteraad zo spoedig mogelijk een besluit
nemen over zienswijzennota, de verklaring van geen bedenkingen en een
voorbereidingsbesluit. Dat voorbereidingsbesluit is nodig om toe te werken naar een
nieuw bestemmingsplan in dat gebied en om toe te weken naar een mogelijk nieuwe
locatie voor Tomassen Duck-To.

Tijdens de bespreking in de gemeenteraad heeft onze fractievoorzitter, Bart Willemsen,
toegelicht waarom dit onderzoek in de ogen van CDA Ermelo nodig is. Hieronder zijn
uitgesproken tekst.

Het dossier Tomassen loopt al jaren. En wie wil niet dat er op korte termijn duidelijkheid gaat komen. Dat geldt voor ons als raad, maar ook voor Tomassen en zeker ook voor de omgeving van bewoners.
Aan ons als Raad nu de taak om besluiten te gaan nemen over de zienswijzenota, de VVGB
en het voorbereidingsbesluit. Aan ons als Raad om dat heel zorgvuldig te doen. Een belangrijk criterium waar je dan op stuit is de productiecapaciteit van Tomassen. Daar hebben ook verschillende insprekers tijdens de beeldvormende tafel nadrukkelijk op gewezen. Met nogal wat verschillende cijfers en interpretaties. Waardoor er een verwarrend beeld ontstond.

De motie, die wij mede hebben indienen, moet voor ons als CDA Ermelo, de Gemeenteraad in staat stellen klip en klaar helder te krijgen wat onbetwistbare als productiecapaciteit moet worden gezien, passend binnen wettelijke kaders. En dat daar ook geen discussie meer over gaat ontstaan.
Dat klip en klare is er nu nog niet. Sowieso zijn er al twee verschillende benaderingen.

Als eerste noem ik die van het Raadsvoorstel. In het raadsvoorstel staat het vergunde productievolume van 22.000 ton vlees per jaar en maximaal 200.000 eenden per week en 10
miljoen per jaar. Dat is een duidelijke benadering. Je zou zeggen: daar is geen speld tussen te krijgen. En als dat later ook in de omgevingsvergunning als kaders worden meegenomen, met ook heldere regels over de controle en handhaving, dan moet dat toch voldoende zijn?

De tweede benadering is die van de bestuursrechter van de Raad van de Raad van State. Die
heeft in het verleden al een aantal keren over vergelijkbare situaties uitspraken gedaan. Uitspraken, die erop duiden dat niet de aangevraagde productiecapaciteit bepalend is, maar
de technische mogelijkheden van het bedrijf om die productie te realiseren.

We zien hier dus twee benaderingen: ofwel de benadering in het raadsvoorstel (maximeren
van het productievolume van 22.000 op jaarbasis), of de uitspraken van de Bestuursrechter
van de Raad van State: de technische productiecapaciteit van het bedrijf. Hierbij speelt dus
ook de vraag: wat kan de technische installatie van Tomassen Duck-To aan met of zonder
investeringen. En zit er lucht tussen deze twee benaderingen of niet? En zijn er nog andere
interpretaties mogelijk?

Om ook in de toekomst niet voor verassingen te komen staan, of weer een gang naar de
rechter te moeten maken, zullen de verschillende benaderingen naast elkaar moeten leggen.
En het is goed om die inventarisatie door een onafhankelijke deskundige te laten uitvoeren.
Noodzakelijk om tot een goed doordacht, afgewogen en zorgvuldig raadsbesluit te komen.
Het is dan ook daarom dat wij de motie om het onderzoek te doen naar het al dan niet MER-
plichtig zijn van Tomassen Duck-To mee indienen.

Wij snappen de tijdsdruk die op de besluitvorming rust. Iedereen wil duidelijkheid, het bedrijf, de omwonenden en wij ook als raad. Dat is volstrekt terecht en noodzakelijk, om ook dit langlopend dossier op een goede manier te kunnen afronden. Dat vraagt nu wel een maand extra tijd, maar is nodig om tot een zorgvuldig en rechtmatig besluit te kunnen komen. Een onderzoek, of anders gezegd: een second opinion, zoals dat ook in bijvoorbeeld de medische wereld best wel gebruikelijk is. Een second opinion om uit dat dilemma van verschillende benaderingen/ interpretaties te komen. Niet om het voorliggende raadsvoorstel naast ons neer te leggen, of af te kammen. Integendeel. Dat ziet er heel degelijk uit, zoals al eerder opgemerkt. Maar het gaat ons om argumenten en feiten op tafel te krijgen. En die naast elkaar te leggen, ook met het raadsvoorstel, om als Gemeenteraad zorgvuldig en afgewogen te kunnen oordelen. Zodat een besluit kan worden genomen over deze inmiddels complexe kwestie en hierover rust kan ontstaan in de samenleving en bij Tomassen Duck-To.

Bart Willemsen

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.