Voorstel VVGB Tomassen Duck-To ingetrokken

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 29 maart 2023 is met 17 stemmen voor en 4 tegen de Verklaring van geen Bedenkingen voor Tomassen Duck-To ingetrokken. Dit gebeurde op voorstel van het college van B&W. Dit voorstel is door het college opgesteld als vervolg op de uitkomsten van een onderzoek over de m.e.r.-beoordeling. Dit onderzoek, ook wel second opinion genoemd, was ingesteld na een besluit van de raad. Ook de fractie van CDA Ermelo heeft ingestemd met dit voorstel, omdat, zo gaf fractievoorzitter Bart Willemsen aan, de resultaten van deze onderzoeken hard nodig zijn om tot een zorgvuldig besluit te kunnen komen in deze complexe zaak.

Concreet werd door de raad op 29 maart besloten om in te stemmen met de intrekking van het
raadsvoorstel “Verklaring van geen bedenkingen Tomassen Duck-To B.V.”, zodat in overeenstemming met de second opinion van mr. dr Soppe het college onderzoek kan laten doen naar de maximale technische capaciteit van de installaties van Tomassen Duck-To B.V en een hernieuwde m.e.r.-beoordeling kan laten uitvoeren.

Hartekreet
Bart Willemsen gaf tijdens de bespreking aan zeer te betreuren dat het nog langer gaat duren voor er duidelijkheid gaat komen: ”Want ook binnen onze fractie kwam de hartenkreet: wanneer kunnen we hier nu echt een punt achter zetten? Het kost ons allen veel tijd en energie. Niet alleen in de fractie, maar in een groot deel van de samenleving. Het is een heel vermoeiend proces geworden, waar we een punt achter moeten gaan zetten. Ik denk dat dit wel eens voor alle betrokkenen kan gelden: de bewoners en zeker ook voor het bedrijf Tomassen. Het vervolg moet wat ons betreft echt leiden tot concrete en goed doordachte en zorgvuldig voorbereide stappen met ook een duidelijk tijdpad.

Leefbaarheid
“De voorgestelde onderzoeken”, zo vervolgde hij, “door het college zijn wat ons betreft nodig om echt tot een goed gefundeerd oordeel te komen. Niet alleen in technisch en juridisch opzicht. Bij de bespreking van de uitkomsten vinden wij het ook van belang dat rekening wordt gehouden met het punt van ‘leefbaarheid van de omwonenden’. Daar zullen wij als CDA Ermelo ook zeker een punt van gaan maken.” Verder bracht Bart Willemsen nog drie punten naar voren waarover hij een reactie van het college vroeg.

Stip op de horizon
In de eerste plaats valt op dat in het raadsvoorstel gesproken wordt over de voorlopige stip op de horizon, namelijk het afgeven van een vergunning. Willemsen: “Is dat de stip op de horizon? Beperkt het college zich dan niet? De stip op de horizon op langere termijn is toch dat toegewerkt wordt naar het zoeken van een alternatieve bedrijfslocatie met het daarbij betrokken voorbereidingsbesluit? Met daarbij ook de focus op toekomstige woningbouw in dat gebied? Onze vraag aan het college is: staat dit nog steeds als uitgangspunt?” Daarop reageerde het college bij monde van wethouder Weidema dat dit inderdaad het geval is. Tomassen heeft voorgesteld om in gesprek te gaan over mogelijke verplaatsing.

Rapportages
Het tweede punt gaat over de voorgestelde onderzoeken. In het raadsvoorstel staat dat het college graag in goede samenwerking met de raad wil optrekken. Prima uitgangspunt. Dan lijkt het ons ook van belang dat we als raad ook het gesprek kunnen aangaan over de resultaten van die onderzoeken, dus na drie maanden bij oplevering van de rapportages en niet pas na ambtelijke voorbereiding. Het college hecht eraan om nauw met de raad op te trekken en bij actualiteiten de raad er snel bij te betrekken.

Concrete stappen en tijdsplanning
In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat er twee uitkomsten uit de onderzoeken kunnen komen:
* Er zal blijken dat Tomassen een nieuwe aanmeldnotitie moet maken die opnieuw beoordeeld
moet worden,
* of, als blijkt uit de m.e.r.- beoordeling dat dit niet nodig is, dat het college de onderliggende stukken gaat actualiseren.
Op de vraag of het college duidelijk wil aangeven welke de concrete stappen moeten worden
ondernomen in beide scenario’s en welk tijdpad daarbij hoort, gaf de wethouder als
antwoord dat dit overzicht binnenkort zal worden gepresenteerd. Dit is nodig om naar alle betrokkenen duidelijkheid te verschaffen.

Bart Willemsen

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.