Windmolens langs de A28

CDA Ermelo heeft zich eerder uitgesproken voor het plaatsen van windmolens langs de A 28. Niet alleen omdat we ook als Ermelo vanwege de regionale energiestrategie (RES) verplicht zijn in 2030 een groot deel van de elektriciteit grootschalig op te wekken. Maar ook vanuit onze ideële achtergrond dat we ons nadrukkelijk moeten inzetten voor een duurzame samenleving. Dat vloeit ook voort uit onze kernwaarde van rentmeesterschap: we hebben de aarde bruikleen en dat breng grote verantwoordelijkheid met zich mee. Dat betekent: verantwoord omgaan met onze leefomgeving en realistische en haalbare maatregelen nemen.

Draagvlak

Windmolens zijn één manier om op een grootschalige manier energie op te wekken. Wat voor CDA Ermelo belangrijk is, is dat dit soort grootschalige projecten alleen goed ingevuld kunnen worden met een breed gesteunde beweging uit de samenleving. En daar wringt momenteel de schoen. Uit gesprekken met veel inwoners uit met name Horst en Telgt blijkt dat de steun voor 6 windmolens op Ermelo’s gebied een brug te ver lijkt. Redenen zijn onder andere: overlast, geluid en slagschaduwen. Het brede draagvlak dat nodig is, lijkt er nu niet te zijn. Er vindt binnenkort een onderzoek plaats om alle milieugevolgen in kaart te brengen: een Milieueffectrapportage. Daarover zal in het najaar ook op provinciaal niveau gesproken gaan worden.

Landelijke normen

De discussie speelt niet alleen in Ermelo. Op rijksniveau vindt een discussie plaats over aanpassing van de normen voor windturbines. Wij willen die landelijke discussie en uitkomst afwachten. Zou best eens kunnen zijn dat die normen worden aangescherpt. En wat gaan die betekenen voor de plaatsing van windmolens in Ermelo? Nu praten over lokale normen die dan volgend jaar worden ingehaald door landelijke normen? Geeft alleen maar veel verwarring. Wij willen daarom die landelijke normen afwachten. Voorover nu bekend zullen die landelijke normen medio 2023 bekend worden gemaakt.

Wespendief

Daarnaast speelt nog een heel ander iets. Uit onderzoekt blijkt dat windmolens onder andere de wespendief, een beschermde vogel, bedreigen. De Veluwe is een Natura 2000 gebied. En daarom weegt de bedreiging van deze vogel op de Veluwe zwaar. Want het aanvaringsrisico met de molens is hoger dan juridisch is toegestaan. Zeker, er wordt gedacht aan maatregelen om aanvaringen te beperken. Wat zullen daar de effecten van zijn? Dat is nog helemaal niet duidelijk. Ook hierover vindt, ook op provinciaal niveau, nog volop discussie plaats.

Pas op de plaats

Voor CDA Ermelo geldt het draagvlak onder de inwoners, de toepassing van landelijke turbinenormen en de bedreiging van de wespendief zwaar. Daarom is een pas op de plaats nu zeer gewenst.

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.